کتاب های خون - محصول سال 2020 دوبله، زیرنویس

سفری به قلمرویی ممنوعه و کشف نشده از طریق سه داستان که از نظر مکانی و زمانی به همدیگر مربوط هستند و…


کارگردان : Brannon Braga
نویسنده : Brannon Braga، Adam Simon