رقص با پرندگان - محصول سال 2019 دوبله

درباره ی حرکت پرندگان در جنگل ها آواز خواندن آنها است و لذتی که انسان از این منظره دارد.


Stephen John Fryکارگردان :