فراخوان دوم
نینیلا نینیلا - محصول سال 2021 زیرنویس

دیو به طور تصادفی با تارا دوست دوران کودکی خود برخورد می کند و داستان عاشقانه آنها شروع می شود..


 کارگردان : Ani. I.V. Sasi