فراخوان دوم
روز هفتم - محصول سال 2021 زیرنویس

داستان جن گیر مشهور که برای اولین روز آموزش خود با یک کشیش تازه کار همکاری می کند. مرزهای خوب و بد محو می شوند و شیاطین ۱ظهور می کنند و...


کارگردان : Justin P. Lange